Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.01 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Radio Fortuin en/of Carshop Fortuin gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aanbieder.
1.02 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Aanbieder zijn algemene voorwaarden.
1.03 Bijzondere van de voorwaarden van Aanbieder afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2.01 Aanbieder aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.02 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Aanbieder onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
2.03 Algemene voorwaarden worden slechts door Aanbieder aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3.01 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Aanbieder, inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3.02 Gegevens in drukwerken verstrekt door Aanbieder zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Aanbieder niet.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Aanbieder binden hem niet, voorzover ze door Aanbieder niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5.01 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Aanbieder door zijn schriftelijke bevestiging.
5.02 Elke met Aanbieder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Aanbieder zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
5.03 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Aanbieder bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.

6.01 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.02 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Aanbieder niet.
6.03 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.04 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Aanbieder.

Artikel 9 Aanbetaling.

Aanbieder is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 10% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Aanbieder de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Aanbieder aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen.

11.01 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Aanbieder schriftelijk ingebreke te stellen.
11.02 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Aanbieder zijn de goederen te leveren.
11.03 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
11.04 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd,indien stagnatie optreedt welke aanbieder niet kan worden aangerekend zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel "Overmacht" geregeld
11.05 Indien niet anders overeengekomen, is de maximale leveringstermijn 30 dagen. Daarna kan de opdrachtgeven de koop ongedaan maken.

Artikel 12 Meer en minderwerk.

12.01 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.02 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12.03 Door Aanbieder te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13.01 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13.02 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Aanbieder ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13.03 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Aanbieder buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.

14.01 De klant is gerechtigd om de order te annuleren voordat deze verzonden wordt. hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor anneleren na verzending zie artikel 25.

Artikel 15 Reclame.

15.01 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Aanbieder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Aanbieder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.02 Aanbieder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.03 Indien de reclame naar het oordeel van Aanbieder juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie.

16.01 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Aanbieder aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Aanbieder zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien Aanbieder na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16.02 Voor alle goederen en materialen die Aanbieder niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16.03 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
16.04 Opdrachtgever is verplicht de bestelde goederen na levering te controleren op juiste inhoud en werking van de producten. Indien de goederen defect of in onjuiste staat zijn aangekomen bij opdrachtgever, dient de opdrachtgever dit per omgaande schriftelijk te melden aan aanbieder, in ieder geval binnen 8 dagen na aankomst van de goederen.
16.05 Alle goederen dienen voor reparatie aangeleverd te worden bij Aanbieder door de opdrachtgever.
indien binnen garantie zal aanbieder de verzendkosten voor rekening nemen.

Artikel 17 Retentierecht.

Wanneer Aanbieder goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Aanbieder heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18.01 Aanbieder is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
18.02
• a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
• b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
• c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
• d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
• e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
• f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
18.03 Aanbieder is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Aanbieder of van hen, die door Aanbieder te werk zijn gesteld.
18.04 Aanbieder zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht.

19.01 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Aanbieder of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Aanbieder, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Aanbieder, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Aanbieder overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19.02 Aanbieder is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

20.01 Zolang Aanbieder geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Aanbieder.
20.02 Aanbieder heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20.03 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.
21.01 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21.02 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Aanbieder ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21.03. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Aanbieder eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Aanbieder op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.

22.01 Betaling dient te geschieden voor of tijdens levering van de goederen, tenzij anders is overeengekomen.
22.02 Aanbieder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22.03 Aanbieder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22.04 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van euro 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Aanbieder zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht.

Op alle door Aanbieder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Aanbieder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25 zichttermijn
Binnen de zichttermijn (afkoelingsperiode) van 14 dagen kunt u zonder opgave van reden de leveringsovereenkomst ontbinden en het product retourneren.
Wanneer u uw producten binnen de zichttermijn wilt terugsturen dan dienen zij te worden verzonden in de originele verpakking met alle daarbij behorende documentatie.

Tevens mag de doos niet worden voorzien van verzendstickers, en zal deze dus in een extra doos verstuurd moeten worden.
U dient zelf zorg te dragen voor frankering en verzekering van de retourzending.
Wij garanderen dat uw geld binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, op uw rekening is teruggestort.


Betalen zoals
u dat wilt

Vragen?
070 - 346 8088

Vóór 14:00 besteld
morgen in huis!